indir (1)

Tezli Yüksek Lisans ve Tezsiz Yüksek Lisans Ayrımı

Öğrencilerimizden çok sık duyduğumuz sorulardan biri de: ”okulumu proje ile mi yoksa tez ile mi bitirmeliyim?” şeklindedir. Elbette bu soru branştan branşa değişebileceği gibi, öğrenimin lisans, yüksek lisans veya doktora olması ile de ilişkilidir.

 

Genellikle tezli yüksek lisans ile tezsiz yüksek lisans arasında seçim yapamama durumu söz konusu olmaktadır. Ancak bu konu yeterince açıktır. Eğer yüksek lisansınızdan sonra akademik kariyerinize devam etmeyi planlıyorsanız tezli yüksek lisans yapmanızı önermekteyiz. Ancak yalnızca iş yaşamımda daha donanımlı olayım, akademik kariyer düşünmüyorum ve doktora yapmayacağım diyorsanız tezsiz yüksek lisansa başvurabilirsiniz.

 

Bir diğer önemli nokta da öğrenim yaşamınız ile çalışma yaşamınızın uyum sağlaması noktasında ortaya çıkmaktadır. Tezli yüksek lisans eğitimleri genellikle daha yoğun olmaktadır. İş yaşantınız ile uyum sağlayabilecek üniversite ve programları bulmalısınız. Tezsiz yüksek lisansta ise öğrenim akşam saatleri olabilmekte ve yaşantınıza daha uyum sağlayabilmektedir.

 

İster tezli ister tezsiz yüksek lisans eğitimi için, önce iyi bir branş, ardından bu branşı okuyabileceğiniz iyi bir üniversite ve sağlıklı koşullar sizin elinizdedir.

 

 

indir

Eğitim Yönetimi ve Denetimi Bitirme Tezi Konuları

Eğitim Yönetimi ve Denetimi alanı son yıllarda üniversitelerde sıklıkla rastlanan ve önem taşıyan bir bölümdür. Öğrencilerimiz yüksek lisans alanında sıklıkla bu alana başvurmaktadırlar.

 

Bu alanda bitirme tezi, bitirme projesi, yüksek lisans tezi ve benzeri çalışmalar için konu başlıklarına ihtiyaç duyulmaktadır. Öneriler içerisinde öne çıkan bazı başlıkları sizinle paylaşmaktayız:

 

1) Eğitim yönetimi ve denetimi kavramının tanımı ve ortaya çıkışı,

 

2) Eğitimde liderlik anlayışı çerçevesinde yönetici-liderlik ilişkisi,

 

3) Okul yöneticisi ile veli ilişkilerinin olumlu ve olumsuz açılardan değerlendirilmesi,

 

4) Okul yönetiminin yetki ve sorumlulukları dahilinde eğitim yönetimi ve denetimi olgusu,

 

5) Eğitimde liderlik anlayışı, türleri ve bileşenlerine örnekler yardımı ile bakış,

 

6) Öğretmen- okul yöneticisi ilişkilerinde yaşanan olumsuz gelişmeler ve çözüm yolları gibi örnekler sunulabilmektedir.

İktisat Bölümü Tez Başlıkları

İktisat denildiği zaman birçok alt bölüm gündeme gelmektedir. Bunlar içerisinde Makro İktisat, Mikro İktisat, Para-Banka, Uluslararası İktisat ve Kalkınma ve Büyüme ön sırada yer almaktadır. Elbette İktisat Bölümü oldukça fazla daldan oluşmaktadır. Bitirme Tezi, Bitirme Projesi, Yüksek Lisans Tezi, Doktora Tezi ve Projeleri yazarken İktisat alanında siz bazı konu başlıkları önermenin faydası olacaktır. Örneğin;

 

1) Arz ve Talep Analizi Çerçevesinde Vergi Yansıması,

 

2) Fayda Teorisine Genel Bir Bakış,

 

3) Piyasa Analizleri Çerçevesinde Tanımlamalar ve Örnekler,

 

4) Para Politikasının Genel Olarak Değerlendirilmesi,

 

5) Para Stokunun Tanımlanması ve Belirlenmesinin Örnekler Işığında Ele ALINMASI,

 

6) İşsizlik ve Enflasyon Arasındaki İlişkinin Tanımlanması ve Değerlendirilmesi gibi konu başlıkları türetilebilmektedir.

 

Matematik Bölümü Tez Konu Başlıkları

Matematik alanında birçok alt bölüm bulunmaktadır. Bu alt dallar da kendi içlerinde araştırma konusu demektir. Bitirme tezi, bitirme projesi, Yüksek lisans tezi, Doktora tezi gibi birçok çalışma da bu konulardan oluşmaktadır.Bu alt dallara çeşitli örnekler verilecek olduğunda:

 

 • Cebirsel Sayılar Teorisi,
 • Lineer Cebir,
 • Vektörel Analiz,
 • Fonksiyonel Analiz,
 • Nesnel Programlama,
 • Ve benzeri alt dalları saymak mümkün olmaktadır.

 

Matematik alanında yazılacak bitirme tezi, bitirme projesi, Yüksek lisans tezi, Doktora tezi gibi çalışmalara bazı örnek konular bulunmaktadır. Bunlar:

 

 • Cebirsel Sayılar, Tanımlanması ve Özellikleri,
 • Cebirsel Sayılar Hakkında Liouville Teoremi,
 • Cebirsel Denklemin Resolventi,
 • Vektörel Analizin Tanımlanması, Denklemi  ve Örneklemeler şeklinde arttırılabilmektedir.

 

BİTİRME TEZİ

Bitirme Tezi, birçok kriteri içerisinde barındırmaktadır. Akademik bir çalışma olmasının yanı sıra kişisel araştırmaları da içerisinde bulundurmakta ve ayrı bir önem taşımaktadır. Her üniversitenin kendi resmi web sitesinde ”Bitirme Tezi Kuralları” mevcuttur. Gerek satır aralıkları, paragraf yapısı, yazı biçimi, gerekse diğer şekil şartları ayrıntılı olarak bu kılavuz içerisinde yer almaktadır.

Bitirme Tezine değer atfeden diğer bir konu da, bu çalışmanın kişinin akademik kariyeri ve iş yaşantısı için önemli bir referans oluşturmasından kaynaklanmaktadır. Eğer akademik kariyer yapmayı planlıyorsanız Tezli Yüksek Lisansı, işinizde yükselmek ve referans oluşturmak istiyorsanız Tezsiz Yüksek Lisansı tercih edebilirsiniz.

Üniversitelerin Bitirme Tezi Kılavuzlarında yer alan bilgiler ışığında, yapılacak olan Bitirme Tezi, alıntıların resmi ve kurallara uygun olması şartına göre yazılmaktadır. Çeşitli dipnot yöntemleri bulunmakta ve her öğrenci kendi Enstitüsüne göre bu kurallara bağlı kalmak zorundadır. Üniversiteler arası yazım kuralları nasıl değişiklik gösteriyor ise, aynı üniversite içerisinde Enstitüler arası da faklılık gösterebilmektedir.

İyi bir yaşamın anahtarı, iyi bir eğitim ve başarılı bir kariyerden geçmektedir. Kariyer hedeflerini iyi belirleyen ve sağlıklı biçimde hayata geçiren bireyler, yaşamlarını daha kaygısız ve daha sağlıklı geçirme şansına kavuşmaktadır. İyi bir gelecek hepimizin hakkı. Bunun için iyi düşünmeliyiz.

MAKALE YAZIMININ İNCELİKLERİ ÜZERİNE

Makale, belirli bir konuda fikir beyan etmek sureti ile yazılan düz yazı şeklidir. Makale yazımında bazı önemli noktalara dikkat etmek gerekmektedir. Bu noktalar sırası ile:

 • Makale yazılacak konunun belirlenmesi,
 • Makale için plan hazırlanması,
 • Belirlenen konu hakkında fikir ve bilgi sahibi olunması,
 • Eğer yeterli bilginiz yok ise araştırma yapılması,
 • Yapılan araştırmanın tek tek irdelenmesi,
 • Elde edilen veriler yardımı ile belirli sonuçlara ve çıkarımlara varılması,
 • Sonun da da düşüncelerin net sonuçlara bağlanması önem taşımaktadır.

Peki makale yazım şartları nelerdir?
Makale üç ana bölümden oluşmaktadır. Bu bölümler: Giriş, Gelişme ve Sonuç şeklindedir.

Giriş Bölümü:
Makale içerisinde anlatılmak istenen düşüncenin kısaca özeti sunulmaktadır. Buradaki amaç, makaleyi açıklayacak kısa açıklamaların yapılmasıdır. Ayrıca giriş bölümünde makaleyi yazan kişinin fikirleri ve şahsi görüşleri ön plandadır.
Gelişme Bölümü:
Burada ise ele alınan konu ayrıntılı bir biçimde irdelenmekte ve tüm deliller sunulmaktadır. Makaleyi yazan kişi, konu ile ilgili ispat etmek istediği tüm olguları somut bir biçimde ortaya sermektedir. Giriş bölümünün tersine gelişme bölümü ayrıntılı ve uzundur.
Sonuç Bölümü:
Makale içerisinde savunulan düşüncelerin neticeye bağlandığı bölümdür. Ayrıca burada ispat edilen düşünceler tazelenir ve özet şeklinde okuyucuya sunulur.
Makale yazımı, bilgi gerektiren ve emek isteyen bir çalışmadır. Yeterli ölçüde zaman, donanım ve sabır gerekmektedir. Biz ise sizin zamanınızın ne kadar önemli olduğunu biliyor ve bun alanda size yardım ediyoruz. Çünkü bizim çalışma alanımız ve pratiğimiz bu yöndedir.

Siz okulunuza giderken, iş yerinizde işlerinizle meşgulken hatta ev yaşantınızı düzenlerken biz sizin:

 • Okulunuza yönelik,
 • Ödevlerinize yönelik,
 • İş yaşamınıza yönelik,
 • Site çalışmalarınıza yönelik makaleleri sizin için yazıyor ve bu önemli çalışmayı sizlere sunuyoruz.

Siz yalnızca uzmanlarımızdan danışma almakla kalmayıp, çeşitli çalışmalarınız hakkında da yardım talep edebilmektesiniz.

Yapmanız gereken tek şey bizimle irtibata geçmek.

BİTİRME TEZİ YAZIMINDA KONU BAŞLIĞININ ÖNEMİ

Bitirme Tezi yazımında, tez yazım kuralları ve konuya hakimiyet- konu bütünlüğünün önem taşımasının yanı sıra seçilen cümlelerin anlaşılırlığı, kullanılan terimlerin konuyu ne kadar iyi ifade ettiği ve tezin amacına yönelik yazım temel taşlardandır. Bu ayrıntıların dışında oluşturulan esere dikkat çekmek ise yalnızca konu başlığı sayesinde olmaktadır. Tez çalışmamız için seçilen konu başlığı, o eseri ifade edecek ve çalışmayı okuyan kişiler için de yol gösterici olacaktır. Bu ve buna benzer sebeplerden ötürü konu başlığı büyük değere sahiptir. Peki konu başlığını seçerken ne gibi hususlara dikkat etmek gerekir? Bu hususlar kısaca:

 • Tezimizin seçildiği alan ile doğrudan ilgili olmalıdır.
 • Yazılacak esere kaynak bulma açısından kolaylık sağlayacak başlıklar seçilmelidir. 
 • Özellikle kaynak sıkıntısı çekilen ve güncellikten uzak konular ikinci plana atılmalıdır.Bitirme Tezi yazılıyorsa Yüksek Lisans eğitimine katkı sağlayacak, Yüksek lisans Tezi yazılıyorsa Doktora eğitimine katkı sağlayacak konu başlıkları tercih edilmelidir. Alınan eğitimden sonra herhangi bir öğrenim düşünülmüyor ise, devam edecek iş yaşamı için size referans oluşturacak konu başlıkları seçilmelidir.
 • Konu başlığımız eserimizi okuyan için rehber niteliği taşıyacaktır. Bu sebepten ötürü konunun bütünlüğüne aykırı olmayacak isimler tercih edilmelidir.
 • Örneğin Kamu Yönetimi alanında eğitim gören bir öğrencinin Kamu Yönetimi alanının alt dallarına yönelik konu başlıkları seçmesi mantıklıdır. Bu bölümdeki bir öğrencinin Uluslararası İktisat alanında tez yazması elbette beklenemez.
 • Öncelikle eserimizi ne amaçla yazdığımız önem taşımaktadır. Bizim ve bulunduğumuz alanın beklentilerine karşılık verecek, aynı zamanda çalışmayı okuyacak kişileri tam anlamıyla aydınlatacak bir bütünlük içerisinde olması beklenmektedir.
Konu başlığı amacına uygun olarak seçilmiş bir çalışmanın elbette içeriğine uygun alt bölümlerinin olması da başlığın altındaki temeli sağlamlaştıracak bir diğer etkendir. Bu yüzden siz siz olun Tez yazımı konusunda konu başlığınızı iyi seçin ve bu konu başlığını tamamlayacak alt bölümleri oluşturmaya dikkat edin. Aksi halde bütünlükten uzak ve amacına hitap etmeyen bir çalışmaya imza atmış olursunuz.

2012 KPSS Ortaöğretim/Önlisans ( Önlisans Düzeyinde)

Ön lisans düzeyinde 22 Eylül 2012 tarihinde Cumartesi sabah, ortaöğretim düzeyinde ise 23 Eylül 2012 tarihinde Pazar sabah olmak üzere iki oturumda yapılacak olan 2012-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ortaöğretim/Önlisans Sınavına katılacak adaylardan, nüfus cüzdanı olmadığı veya nüfus cüzdanında T.C. Kimlik Numarası, fotoğrafı veya soğuk damga bulunmadığı için sınava katılamayacak durumda olan adaylar için İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce bazı Nüfus Müdürlükleri 23 Eylül 2012 Pazar günü saat 07.00 – 09.40 arası açık tutulacaktır.

Nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. Kimlik Numarası fotoğrafı veya soğuk damga bulunmayan 2012-KPSS Ortaöğretim/Önlisans adaylarının, kimlik belgesi nedeniyle sınavda bir hak kaybına uğramamaları, mağduriyet yaşamamaları için sınav kurallarına uygun kimlik belgelerini edinerek sınava girmeleri gerekmektedir.

Nüfus müdürlüklerince ilgili adaya aşağıdaki durumlarda nüfus cüzdanı tanzim edilecektir:

 1. Açık olan ilçe nüfus müdürlüğünün sorumluluk alanında bulunan yerleşim yeri muhtarlığınca düzenlenen nüfus cüzdanı talep belgesi ibraz edenlerin nüfus cüzdanı tanzim edilerek ilgilisine verilecektir.
 2. Nüfus cüzdanı talep belgesi ibraz edemeyen ancak fotoğraflı başka bir kimlik ibraz edenlerin, kimlik bilgilerinin birebir tutması halinde nüfus cüzdanı tanzim edilerek ilgilisine verilecektir.
 3. Sorumluluk alanı dışında bulunan yerleşim yeri muhtarlığınca düzenlenen nüfus cüzdanı talep belgesi ibraz edenler veya muhtarlıktan böyle bir belge tanzimettiremeyen adaylar, müdürlük personeli ile birlikte ÖSYM’nin http://ais.osym.gov.tr internet adresinde yer alan 2012- KPSS Ortaöğretim/Önlisans başvuru bilgilerine T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile erişeceklerdir. Nüfus cüzdanı talep eden aday ile Aday İşlemleri Sisteminde başvuru bilgileri bulunan adayın kimlik bilgilerinin karşılaştırılması sonucunda bilgilerin bire bir tutması halinde belgenin dökümü ilgilinin dosyasında saklanacak ve nüfus cüzdanı ilgiliye tanzim edilecektir. Adayın yanında, üzerinde T.C. Kimlik Numarası ile fotoğrafı bulunan ve resmî onay olan özel bir kimlik belgesinin olması işlemlerin daha kolay ve hızlı olmasını sağlayacaktır.

Adayların, Nüfus Müdürlüklerinden nüfus cüzdanlarını edinmeleri gerekmektedir. Nüfus Müdürlükleri tarafından adaylara verilecek “Nüfus Kayıt Örneği” belgesi sınavda geçerli olmayacaktır. Nüfus Kayıt Örneği ile sınava gelen adaylar sınava alınmayacak, sınava alınsalar bile sınavları geçersiz sayılacaktır.

2012-KPSS Ortaöğretim/Önlisans adaylarına duyurulur.

 

Kaynak: http://www.osym.gov.tr/belge/1-13694/2012-kamu-personel-secme-sinavi-kpss-ortaogretimonlisan-.html

BİTİRME PROJESİ

Bitirme Projesi genellikle Lisans ve Tezsiz Yüksek Lisans programlarında istenilen bir çalışma olmaktadır. Her üniversitenin kendine ait ”Bitirme Projesi Kuralları” mevcuttur. Bazı üniversitelerin Bitirme Projesi Yazım Kurallarını içeren linkler aşağıda görülmektedir:

İstanbul Üniversitesi için;
http://www.istanbul.edu.tr/fen/dilekceformlar/mol_bit_pro_yazimkilavuzu.pdf

Doğuş Üniversitesi için;
http://www.dogus.edu.tr/images/pdf/enstitu/tez_yazim_kilavuzu.pdf

Dokuz Eylül Üniversitesi için;
http://web.deu.edu.tr/endustri/download/BitirmeProjesiHazirlamaveYazimKilavuzu.pdf

Pamukkale Üniversitesi için;
http://pau.edu.tr/jeoloji/belge/bitirme-projesi-yazim-kilavuzu/

İnönü Üniversitesi için;
http://iys.inonu.edu.tr/webpanel/dosyalar/131/file/tezyazim.pdf

Gaziantep Üniversitesi için;
http://www.gantep.edu.tr/ab/indexnew.php?id=12847&bolum_id=302

Niğde Üniversitesi için;
http://www.nigde.edu.tr/ckfinder_portal/userfiles/files/Bitirme%20Tezi%20Yaz%C4%B1m%20K%C4%B1lavuzu.pdf

Gazi Üniversitesi için;
http://w3.gazi.edu.tr/~bertas/proje%20yazim%20kilavuzu.pdf

Balıkesir Üniversitesi için;
http://insaat.balikesir.edu.tr/dokumanlar/bitirme.pdf

Harran Üniversitesi için;
http://eng.harran.edu.tr/upload/bitirme_yaz%C4%B1m_klavuzu.pdf

İstanbul Teknik Üniversitesi için;
http://www.jeoloji.itu.edu.tr/Icerik.aspx?sid=2265

İstanbul Ticaret Üniversitesi için;
http://www.ticaret.edu.tr/uploads/dosyalar/41/Bitirme%20Projesi%20ve%20Tez%20Yaz%C4%B1m%20K%C4%B1lavuzu.pdf

Celal Bayar Üniversitesi için;
http://www.bayar.edu.tr/~fef/matematik/tez.pdf

Kastamonu Üniversitesi için;
http://www.kastamonu.edu.tr/Akademik/fenedebiyat/Bolumler_fe,Tarih_Bolumu.html?pageindex=5

Yıldız Teknik Üniversitesi için;
http://www.sbe.yildiz.edu.tr/sbetezyazimklavuzu.pdf

Aksaray Üniversitesi için;
http://muh.aksaray.edu.tr/Bolumler/makine/dokumanlar/tez_yazim_klavuzu.pdf

Maltepe Üniversitesi için;
http://sbe.maltepe.edu.tr/files/sbetezyazim.pdf

Bu linkler ve örnekler çoğaltılabilir. Umarız faydasını görürsünüz.

2012-2013 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI

Bu sene okullar 17 Eylül Pazartesi günü açılacaktır. Ana okulu ve ilkokula yeni başlayan öğrenciler içinse 10 Eylül’de ilk zil çalacaktır. 4+4+4 sistemine geçişle beraber okula ilk başlayan öğrenciler 10 Eylül’de diğer öğrencilerden önce eğitime alınacak ve ne kadar faydası olur bilinmez ama okula alışmaları sağlanacaktır.

Peki, okula yeni başlayan ve 7 yaşından küçük olan öğrencilerimiz için ebeveynler olarak neler yapmalı, onlara nasıl davranmalıyız?

 

 • Öncelikle baskıya mahal vermeyecek şekilde okulu onlara anlatmalıyız.

 • Okuldan ne bir oyun bahçesi gibi ne de hapsedildikleri bir yer gibi bahsetmemeliyiz.
 • Okul için gerekli materyallerini hazırladıktan sonra, bu materyalleri tek tek tanıtmalıyız.
 • Arkadaşları ile uyum sağlamaları ve yardımlaşmaları konusunda onları rahatlatıcı konuşmalar yapmalıyız.
 • Herhangi bir ihtiyaçları olduğunda öğretmenlerinden yardım istemeleri gerektiğini söylemeliyiz.
 • Okulun düzen gerektirdiği konusunu ve kendilerine yeni öğeler ekleyeceğini ifade etmeliyiz.
Elbette tüm bu açıklamalara ebeveyn olarak ve kendi çocuğunuzun yapısı dahilinde ekleme ve çıkarmalar yapabilirsiniz. Yalnızca unutmamanız gereken bir şey var ki, o da çocuğunuzun her zaman sizin bilginize ve sağ duyunuza ihtiyacı olduğudur.
Hem okula yeni başlayacak öğrencilere hem de onların velilerine şimdiden başarılar dileriz…
Go to Top